Polityka Prywatności

Polityka prywatności Agencji Managerskiej VIP for You

I. Postanowienia ogólne

 1. Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania serwisu internetowego Agencji Managerskiej VIP for You prowadzonego pod adresem http://vip4u.pl
 2. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki Prywatności jest niezgodny z wolą Użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania z serwisu.
 3. Każdego Użytkownika serwisu internetowego www.vip4u.pl obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie korzystania z serwisu.
 4. Agencja Managerska VIP for You zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Użytkowników serwisu. Nigdy nie wpływa to na najważniejszą zasadę: nie udostępniamy ani nie sprzedajemy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych Użytkowników serwisu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani udostępnić dane będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 5. Administratorem danych osobowych Klientów jest Agencja Managerska VIP for You z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwana dalej Właścicielem), ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-134-16-44.

II. Dane Osobowe

 1. Przeglądanie zawartości serwisu internetowego www.vip4u.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera), wypełnienia formularza kontaktowego lub pierwszego zakupu na stronie serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera Użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty/usługi. Dane te są zbierane przez administratora serwisu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych Użytkownika.
 2. Właściciel wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez Właściciela wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa).
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Właściciela jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu:
  • umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji strony internetowej,
  • realizacji zamówień na produkty i usługi Właściciela,
  • reakcji na informacje przesłane Właścicielowi z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów,
  • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Właściciela oraz jego partnerów handlowych, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 6. Poprzez (I) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Użytkownika formularza w celu: założenia konta, zakupu produktów i usług Właściciela, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (II) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Użytkownik dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Właściciela.
 7. Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy serwisu internetowego www.vip4u.pl i Właściciel mają dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

III. Realizacja zamówień w serwisie internetowym www.vip4u.pl

 1. Zamówienie złożone w serwisie internetowym www.vip4u.pl zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:
 • Imię i nazwisko,
 • Nazwa firmy (jeśli konieczne),
 • NIP firmy (jeśli konieczny),
 • Adres do faktury,
 • Adres poczty elektronicznej,
 • Numer telefonu.

Są one niezbędne do prawidłowego i pełnego przebiegu zakupów oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze każdego Użytkownika. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia. Serwis internetowy www.vip4u.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom serwisu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz - w wyjątkowych sytuacjach - kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.

IV. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów i innych formularzy

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Właściciela i dostępnych na www.vip4u.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala Właścicielowi zwracać się do czytelników po imieniu.
 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w rozdziale II.
 4. Serwis internetowy www.vip4u.pl zastrzega sobie prawo do chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych; zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników; usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył Regulamin serwisu www.vip4u.pl.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych (zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.vip4u.pl, usług i produktów, zmian, promocji, życzeń, oraz informacji komercyjnych, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Właściciela) wiadomości Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Właściciela.
 6. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Właściciela i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Właściciela nie podlegają Polityce Prywatności. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Właściciela. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

V. Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Właściciela przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Właściciel nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 3. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Właściciela.

VI. Cookies

 1. Cookies, czyli tzw. „ciasteczka” to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, wysyłane do komputera użytkownika serwisu internetowego www.vip4u.pl w celu identyfikacji i późniejszego ułatwienia korzystania z witryny. Nie są one szkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Istnieje możliwość korzystania z serwisu bez użycia plików cookies, w tym celu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia do przeglądarki internetowej.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com