II Konferencja Naukowa „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”

W dniu 28 lutego 2013 roku w Opolu odbyła się II Ogólnopolska konferencja naukowa czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”.

Temat: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ
Data: 28.02.2013 r.

Podobnie jak I – inaugurująca czasopismo naukowe – cieszyła się sporym zainteresowaniem, przede wszystkim doktorantów nauk społecznych i ekonomicznych, oraz praktyków, zainteresowanych interdyscyplinarnymi tematami łączącymi problematykę gospodarki, rynku, kultury i szeroko rozumianych kwestii społecznych. II konferencję patronatami objęli: portal dla szkoleniowców „Treco”, niezależny multimedialny portal inwestycyjny „Giełda Inwestora” oraz czasopismo „Logistyka odzysku”.

Konferencję otworzył dr hab. Robert Geisler, redaktor naczelny kwartalnika, współinicjator czasopisma. Przypomniał główne idee czasopisma, wokół którego koncentruje się dyskusja naukowa: interdyscyplinarność oraz wzajemne uczenie się od siebie ludzi badających często te same zjawiska, niemniej jednak z różnych perspektyw teoretycznych, metodologicznych i nauk jak ekonomia, prawo, socjologia, nauki o polityce, antropologia kulturowa czy pedagogika i psychologia.

Wartością dodaną konferencji była wymiana myśli pomiędzy światem nauki i światem praktyki. Jest to szczególnie ważne w świecie, kiedy naukowcy nie „zakopali” się w swoich świątyniach wiedzy, wielokrotnie współpracują bądź współuczestniczą w środowisku praktyki.

Konferencja została podzielona na IV bloki tematyczne:

  • Edukacja
  • Przedsiębiorczość i praca w Unii Europejskiej
  • E-biznes
  • Kultura i gospodarka.

Dziękujemy za udział!


Pobierz: sprawozdanie