Polityka Prywatności

Polityka prywatności Agencji Managerskiej VIP for You

I. Postanowienia ogólne

Dbając o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników i bezpieczeństwo podczas Użytkowania serwisów www.vip4u.pl, www.agencjasn.pl, www.kwartalnikrsk.pl (dalej serwisów) publikujemy dokument – Politykę Prywatności, wyjaśniający sposób i zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji i danych przekazanych przez Użytkowników.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Agencja Managerska VIP for You z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwana dalej Właścicielem), ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-134-16-44.

W zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Właściciel przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów:

 1. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024);
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, ze zm.);
 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Korzystanie z serwisów internetowych, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisów, jak i czerpaniu korzyści z ich działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Każdego Użytkownika serwisów obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie korzystania z serwisów.

Agencja Managerska VIP for You zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Użytkowników serwisów. Nigdy nie wpływa to na najważniejszą zasadę: nie udostępniamy ani nie sprzedajemy osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników serwisów. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani udostępnić dane będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego upoważnionego organu prawnego.

II. Dane Osobowe

Przeglądanie zawartości serwisów niepołączone z publikacją dzieła, reklamy, wywiadu, dołączeniem do grona Autorów, Praktykantów, Redaktorów, Recenzentów, Rady Naukowej, dokonywaniem zakupu produktów i usług, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera), wypełnienia formularza kontaktowego, pierwszego zakupu na stronie serwisów, publikacji, dołączenia do grona Autorów, Praktykantów, Redaktorów, Recenzentów, Rady Naukowej. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera Użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty/usługi. Dane te są zbierane przez administratora serwisów w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych Użytkownika.

Zbiór gromadzonych danych osobowych wprowadzanych przez Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze serwisów w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników, zajmująca się administracją bazy.

Wszystkie dane osobowe i informacje o Użytkownikach serwisów, jak również dane i informacje przez nich wprowadzone, zgromadzone zarówno podczas rejestracji, jak i w trakcie wykonywania innych usług, przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na podstawie przepisów prawa polskiego legalizujących przetwarzanie danych, w szczególności przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właściciel wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisów, zakupu produktów i świadczenia usług. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO):

 1. Wykonania umowy;
 2. Umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji serwisów;
 3. Realizacji zamówień na produkty i usługi Właściciela;
 4. Reakcji na informacje przesłane Właścicielowi z wykorzystaniem formularza kontaktowego;
 5. Realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów;
 6. Realizacji marketingu produktów i usług Właściciela oraz jego partnerów handlowych, o ile Użytkownik wyraził zgodę na tego rodzaju marketing;
 7. Realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem/recenzją dzieła Użytkownika lub gdzie Użytkownik występował w charakterze Autora/Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej;
 8. Opublikowania imienia, nazwiska, tytułu naukowego, zdjęcia oraz afiliacji, gdzie Użytkownik występował w charakterze Autora/Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej;
 9. Udostępniania innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych w kraju i na świecie.
 10. Wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.
 11. Profilowania.

Bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa).

III. Prawa Użytkownika

Użytkownik posiada prawo:

 1. Dostępu do treści swoich danych;
 2. Sprostowania danych;
 3. Usunięcia danych;
 4. Ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Przenoszenia danych;
 6. Wniesienia sprzeciwu (użytkownik, którego dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim);
 7. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Poprzez (I) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Użytkownika formularza w celu: założenia konta, zakupu produktów i usług Właściciela, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (II) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Użytkownik dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Właściciela.

Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy serwisów i Właściciel mają dostęp do danych osobowych Użytkowników serwisów. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

IV. Realizacja zamówień

Zamówienie złożone w serwisach zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Nazwa firmy (jeśli konieczne);
 3. NIP firmy (jeśli konieczny);
 4. Adres do faktury (jeśli konieczny);
 5. Adres poczty elektronicznej;
 6. Numer telefonu.

Są one niezbędne do prawidłowego i pełnego przebiegu zamówienia oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze każdego Użytkownika. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom serwisów drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz - w wyjątkowych sytuacjach - kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.

V. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów i innych formularzy

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Właściciela i dostępnych na serwisach wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala Właścicielowi zwracać się do czytelników po imieniu.

Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w rozdziale II.

Właściciel zastrzega sobie prawo do chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych; zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników; usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył Regulamin serwisów.

Właściciel zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych (zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisów, usług i produktów, zmian, promocji, życzeń, oraz informacji komercyjnych, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Właściciela) wiadomości Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług Właściciela.

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Właściciela i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Właściciela nie podlegają Polityce Prywatności. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Właściciela. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

VI. Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Właściciela przy okazji publikacji artykułu, wywiadu, dołączenia do grona Praktykantów, Autorów, Redaktorów, Recenzentów, Członków Rady Naukowej, wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Właściciel nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Właściciela.

VII. Cookies

Cookies, czyli tzw. „ciasteczka” to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, wysyłane do komputera Użytkownika serwisów w celu identyfikacji i późniejszego ułatwienia korzystania z witryny. Nie są one szkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Istnieje możliwość korzystania z serwisów bez użycia plików cookies, w tym celu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia do przeglądarki internetowej.

VIII. Odsyłacze do innych stron internetowych

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za linki (odsyłacze) umieszczone w serwisie, umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do polityki prywatności prowadzonej przez Właściciela serwisów. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zapisów dotyczących ochrony prywatności właściwych dla stron, do których prowadzą odsyłacze.

IX. POLITYKA COOKIES SERWISÓW

Serwisy używają plików cookies.

Poniżej znajdują się informacje do czego służą i jak działają pliki cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów (np. na komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) informacje w postaci plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów wykorzystywane mogą być również przez reklamodawców i partnerów współpracujących z Właścicielem.

Czym są i do czego służą pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisów Właściciela. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą do identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 1. Dostosowania zawartości serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisów; pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i zapamiętać jego preferencje przeglądania (np. preferowany język, wielkości czcionki, układ strony lub preferencje kolorystyczne), co umożliwia Użytkownikowi szybszą i łatwiejszą nawigację po naszym serwisie;
 2. Świadczenia usług w ramach serwisów;
 3. Zbierania danych analitycznych i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Zebrane dane analityczne i statystyczne wykorzystywane są również do celów marketingowych.

Rodzaje plików cookies:

Z uwagi na czas życia cookies w ramach serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia serwisów (strony internetowej) lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Ze względu na cel, jakiemu służą, w ramach serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisów, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisów;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisów;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „statystyczne” pliki cookies służące do zliczana statystyk dotyczących serwisów;
 • „wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisów;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki i plikami cookies:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą jednak w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisach.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć m.in. pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Niniejszy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują Związkowi Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Źródło informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Managerska VIP for You z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 104, 46-081 Dobrzeń Wielki;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. Wykonania umowy;
 2. Umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji serwisów;
 3. Realizacji zamówień na produkty i usługi Właściciela;
 4. Reakcji na informacje przesłane Właścicielowi z wykorzystaniem formularza kontaktowego;
 5. Realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów;
 6. Realizacji marketingu produktów i usług Właściciela oraz jego partnerów handlowych, o ile Użytkownik wyraził zgodę na tego rodzaju marketing;
 7. Realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem/recenzją dzieła Użytkownika lub gdzie Użytkownik występował w charakterze Autora/Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej;
 8. Opublikowania imienia, nazwiska, tytułu naukowego, zdjęcia oraz afiliacji, gdzie Użytkownik występował w charakterze Autora/Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej;
 9. Udostępniania innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych w kraju i na świecie.
 10. Wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.
 11. Profilowania

Bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa).

Ma Pani/Pan prawo:

 1. Dostępu do treści swoich danych;
 2. Sprostowania danych;
 3. Usunięcia danych;
 4. Ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Przenoszenia danych;
 6. Wniesienia sprzeciwu;
 7. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Poprzez (I) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Użytkownika formularza w celu: założenia konta, zakupu produktów i usług Właściciela, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (II) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Użytkownik dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Właściciela.

Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy serwisów internetowych www.vip4u.pl, www.agencjasn.pl, www.kwartalnikrsk.pl i Właściciel mają dostęp do danych osobowych Użytkowników serwisów. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Użytkownicy platform www.vip4u.pl, www.agencjasn.pl, www.kwartalnikrsk.pl, czytelnicy opublikowanych dzieł, inne podmioty związane z procesem wydawniczym, Użytkownicy baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych w kraju i na świecie.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania Agencji Managerskiej VIP for You oraz następnych pięć lat.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, zamówienia, opublikowania dzieła Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji artykułu/recenzji przez Redakcję czasopisma naukowego Rynek-Społeczeństwo-Kultura.

XI. Kontakt

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres: Agencja Managerska VIP for You, ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com